Καθορισμός διαδικασίας και τρόπος καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (ΚΥΑ 51083/2612/2020)

Με την υπ’ αριθ. 51083/2612/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 5515/16.12.2020) καθορίστηκε η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων για το έτος 2020. 

Οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να αφαιρέσουν από την περίοδο αναφοράς του Δώρου Χριστουγέννων (1.5 έως 31.12) για κάθε εργαζόμενο : 

α)τα διαστήματα της αναστολής της συμβάσεως εργασίας,

β). τα διαστήματα μη απασχολήσεως, λόγω εφαρμογής του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,

γ). τα διαστήματα μη απασχολήσεως, λόγω εφαρμογής του συστήματος λειτουργίας με «προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας» (το οποίο ίσχυσε μέχρι 14.6.2020).

Η καταβολή του Δώρου για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, με απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων εργαζομένων βάσει των στοιχείων που ήδη είναι καταχωρημένα στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», και θα γίνει για μεν τους 7 μήνες (1.5 έως 30.11) μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2020, για δε το μήνα Δεκέμβριο 2020, μέχρι τις 31.1.2021. Ο υπολογισμός του ποσού γίνεται βάσει των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού που δόθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ειδικότερα :

Ι.          Ως προς την καταβολή των αποδοχών του Δώρου Χριστουγέννων :       

Α). Εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής : 

Στην περίπτωση, κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων έχει τεθεί σε αναστολή από τους εργοδότες τους ή οι εργαζόμενοι υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής και εντάσσονται στο εκ του νόμου καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4690/2020 (Α' 104), το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος.

Συγκεκριμένα, για το διάστημα από 1.5.2020 έως 31.10.2020, καθώς και για το μήνα Δεκέμβριο 2020, το δώρο υπολογίζεται με μηνιαίο ποσό 534,00 €, ενώ για το μήνα Νοέμβριο 2020 υπολογίζεται με μηνιαίο ποσό 800,00 €.

Αριθμός ημερών ανά μήνα που συμμετέχουν στο δώρο X 2 X ποσό που αντιστοιχεί (534,00 ή 800,00)  Χ  (1 + 0,04166 για αναλογία επιδόματος αδείας).

Β). Εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» :

α) Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από αυτούς κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ.19040/7.12.1981 ΚΥΑ (21η Δεκεμβρίου).

β) Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων - εργαζομένων, ως εξής: 

βα. για το έως την 30.11.2020 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21.12.2020 

ββ. για το διάστημα υπαγωγής από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31.1.2021.

 

 

 

Γ).        Εργαζόμενοι που εντάχθηκαν σε καθεστώς «ασφαλούς λειτουργίας», κατά το διάστημα από 1.5 έως 14.6.2020.

            Για τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης κατηγορίας, ενώ ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει το χρονικό διάστημα από την περίοδο αναφοράς του Δώρου Χριστουγέννων 2020 και να μην καταβάλει την αναλογία που προκύπτει, δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για την κάλυψη του διαστήματος από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

ΙΙ). Ως προς την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στις αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων :          

Σχετικά με τη διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων έτους 2020 για τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί και για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής :

Α). Εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής :

α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του Δώρου Χριστουγέννων που αντιστοιχούν στο χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας, υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου του εργαζομένου, και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ επί του Δώρου Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της ΑΠΔ που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.

- Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας καταχωρίζονται στην ίδια ΑΠΔ τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου. 

Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην ΑΠΔ με ειδικό τύπο αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της αναλυτικής κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.

- Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.

- Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για το χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας προσδιορίζονται μέσω της ίδιας αναλυτικής κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών.

Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών καταχωρούνται και τα ποσά της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας. Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οι οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα.

Β). Εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» :

α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του Δώρου Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ», και για το χρονικό διάστημα υπαγωγής σε αυτόν (για το χρονικό διάστημα που δεν απασχολούνται), υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή ημερομισθίου και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) για τον e-ΕΦΚΑ επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της ΑΠΔ που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

- Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.

- Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καταχωρίζονται στην ίδια ΑΠΔ τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου. Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση με ειδικό τύπο αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ.

γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της αναλυτικής κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.

- Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.

- Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για το χρονικό διάστημα ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» προσδιορίζονται μέσω της ίδιας αναλυτικής κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών.

Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών καταχωρούνται και τα ποσά της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οι οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα.