Δώρο Χριστουγέννων 2020


Σύμφωνα με την ΚΥΑ 19040/7.12.1981 (ΦΕΚ Β΄, 742), οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν το Δώρο Χριστουγέννων μέχρι τις 21.12.2020. Βάση υπολογισμού αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές του μισθωτού στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2020 ή κατά την (προγενέστερη) ημερομηνία που λύθηκε η σχέση εργασίας. 

Κατά το άρθρο 22 του Ν.4722/2020, οι εργοδότες - επιχειρήσεις, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, είναι και αυτές υποχρεωμένες να καταβάλουν το Δώρο Χριστουγέννων στις 21.12.2020.

Ωστόσο, στην περίπτωση, κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις τέθηκε σε αναστολή, κατά την περίοδο από 1.5.2020 κι εντεύθεν, η δε διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, το Δώρο καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του, το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της. Στην ίδια περίπτωση, το ποσό εκ του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης, θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Δεν δικαιούνται επιδομάτων (δώρων) εορτών οι λειτουργοί, υπάλληλοι και μισθωτοί του Δημοσίου - ΝΠΔΔ - ΟΤΑ και του Δημοσίου Τομέως, ούτε οι συνταξιούχοι Ασφαλιστικών Οργανισμών και Δημοσίου (έχουν καταργηθή από 1-1-2013 με τον Ν. 4093/12 - βλ. και την ΣτΕ 1307/19 Ολομ., η οποία δέχθηκε ότι η κατάργηση δεν είναι αντισυνταγματική).