Η αμοιβή της 28ης Οκτωβρίου

H 28η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Β.Δ. 748/1966 ανήκει στις ημέρες προαιρετικής αργίας (εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από ΣΣΕ, Δ.Α, ή Νόμο). Επομένως, η λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση, η απασχόληση των μισθωτών σ’ αυτές ανήκει αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. Σε ό,τι αφορά την αμοιβή της συγκεκριμένης ημέρας, ανάλογα με την απασχόληση ή μη του εργαζομένου, πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στους εργαζόμενους που αμείβονται με μισθό και σε αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο.

Ειδικότερα, εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό και απασχοληθεί, κατά τη συγκεκριμένη ημέρα : 

1.       Αν πρόκειται για επιχείρηση που λειτουργεί συνήθως την 28η Οκτωβρίου, η ημέρα αυτή θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις εργάσιμες ημέρες του μηνός, τις οποίες καλύπτει ο μηνιαίος μισθός και έτσι δεν οφείλεται αμοιβή πέραν του μηνιαίου μισθού. Οφείλεται όμως, η προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθεί κατά την ημέρα αυτή. 

2.       Αν πρόκειται για επιχείρηση που παραμένει συνήθως κλειστή κατά την 28η Οκτωβρίου και εκτάκτως θα λειτουργήσει, τότε οφείλεται αμοιβή (1 επιπλέον καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, αφού η αμοιβή της που αφορά εργασία σε μη εργάσιμη ημέρα δεν περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό) και προσαύξηση 75%, υπολογιζόμενη επί του νόμιμου ωρομισθίου, για όσες ώρες απασχοληθεί, κατά την ημέρα αυτή.

Εργαζόμενος που αμείβεται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθεί για λόγους που δεν οφείλονται στον ίδιο, θα πάρει το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιό του. 

Αν η επιχείρηση λειτουργήσει και οι μισθωτοί δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα στην εργασία τους, δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους ή το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.