Το επίδομα (δώρο) Πάσχα

Το επίδομα (δώρο) Πάσχα

Η χορήγηση του επιδόματος (δώρου) Πάσχα στους μισθωτούς προβλέπεται από τις διατάξεις της ΥΑ 19040/81, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 1082/1980.

1. Προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να δικαιούνται οι εργαζόμενοι το επίδομα Πάσχα, είναι να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση, στην οποία απασχολούνται. Ακόμη και στην περίπτωση άκυρης σύμβασης, ο εργαζόμενος που παρέχει τις υπηρεσίες του, δικαιούται να λάβει δώρο Πάσχα, βάσει του Νόμου και όχι βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Επίδομα Πάσχα δικαιούνται οι εργαζόμενοι που έχουν απασχοληθεί, κατά το διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου :

α) Όσοι έχουν απασχοληθεί, καθ΄όλο το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο, το οποίο είναι ίσο με μισό (0,5) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με δέκα πέντε (15) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

β) Όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν απασχοληθεί, καθ΄ όλο το ανωτέρω διάστημα, δικαιούνται μέρος του δώρου, το οποίο για τους υπαλλήλους ισούται με το 1/30 των συνολικών μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών τους για κάθε 8 ημέρες εργασίας, ενώ για τους εργάτες αντιστοιχεί  σε 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημέρες εργασίας (ημερολογιακές ημέρες).

γ) Για απασχόληση μικρότερη των 8 ημερολογιακών ημερών οι εργαζόμενοι δικαιούνται την αναλογία του κλάσματος.

 2. Υπολογισμός του επιδόματος Πάσχα.

Για τον υπολογισμό του δώρου λαμβάνεται υπ’ όψιν ο τρόπος αμοιβής του μισθωτού (με μηνιαίο μισθό, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο, ποσοστό) και όχι η ιδιότητά του ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη. Βάση υπολογισμού αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα (για το έτος 2018: η 24η Μαρτίου). Σε περίπτωση λύσεως της σχέσης εργασίας πριν την 24η Μαρτίου, λαμβάνονται υπ’ όψιν οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αύξησης των αποδοχών πρέπει να καταβληθεί η διαφορά μεταξύ του ποσού του δώρου που καταβλήθηκε και εκείνου που οφείλεται βάσει των αυξημένων αποδοχών.

Ως τακτικές αποδοχές, εκτός από το μικτό μισθό ή το ημερομίσθιο, νοούνται και τα κάτωθι ποσά : α) το επίδομα αδείας (Χ 0,04166), β) οι προσαυξήσεις για τακτική απασχόληση, κατά Κυριακές, εορτές ή νύκτα, γ) η αμοιβή για τακτική υπερεργασιακή απασχόληση, δ) η αμοιβή για υπερωριακή εργασία, ε) τα οδοιπορικά (έξοδα κινήσεως), στ) το επίδομα ισολογισμού.

 3.Υπολογισμός  επιδόματος Πάσχα μερικώς και εκ περιτροπής απασχολούμενων.

α) Ο απασχολούμενος καθημερινώς επί λιγότερες ώρες θα λάβει ως δώρο όσα ημερομίσθια ίσα με το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής ή όσα τριακοστά του μισθού λαμβάνει ο πλήρως απασχολούμενος, βάσει όμως των μειωμένων.

β) Ο απασχολούμενος με όχι καθημερινή απασχόληση επί λιγότερες των 6 ή 5 ημέρες, κατά πλήρες ωράριο (εκ περιτροπής εργασία) θα λάβει ως δώρο 2 ημερομίσθια ανά 13 πραγματοποιηθέντα μέσα στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.

 4. Χρόνος καταβολής

Η καταβολή του επιδόματος Πάσχα γίνεται την Μ. Τετάρτη (για το έτος 2018 : η 4η Απριλίου). Τα επιδόματα εορτών δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Ο εργοδότης μπορεί να παρακρατήσει το ποσό μέχρι την 30ηΑπριλίου (δήλη μέρα), χωρίς όμως να μπορεί να το καταβάλει αργότερα από την ημερομηνία αυτή.

Εάν ο εργοδότης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το δώρο Πάσχα τιμωρείται, έπειτα από μήνυση του ενδιαφερόμενου με φυλάκιση μέχρι 6 μήνες και χρηματική ποινή (όχι κάτω από το 25% ούτε πάνω από το 50% του καθυστερούμενουχρηματικού ποσού).

 5. Περιπτώσεις  μη χορήγησης επιδόματος Πάσχα

Δεν οφείλεται δώρο Πάσχα για διάστημα μετά από τη λύση της σχέσεως εργασίας. Επίσης, δεν δικαιούνται να λάβουν επίδομα οι πρακτικώς ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΙΕΚ, κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Επιμέλεια : Ευαγγελία Μπασιούρη, ασκ. δικηγόρος