Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας και μισθολογική μεταχείριση αυτής.

Με την υπ’  αριθ. 59635/1063/2017 απόφαση της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίστηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας η 26η Δεκεμβρίου, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας.
Η ανωτέρω υπουργική απόφαση εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 4 του ΒΔ 748/1966, στο οποίο και απαριθμούνται οι εξαιρέσιμες εορτές.
Για την αμοιβή της παρεχόμενης εργασίας στις περιοριστικά προβλεπόμενες εξαιρέσιμες ημέρες, το άρθρο 2 του ΝΔ 3755/1957 προβλέπει προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσους απασχολούνται και το οφειλόμενο  ημερομίσθιο στους μη απασχολούμενους ημερομισθίους. 
Ωστόσο, η ημέρα της 26ης Δεκεμβρίου δεν περιλαμβάνεται στις περιοριστικά  αναφερόμενες στο ΝΔ 3755/1957 εξαιρέσιμες ημέρες και συνεπώς, σε όσους απασχοληθούν, κατά την 26η Δεκεμβρίου 2017, δεν θα οφείλεται προσαύξηση 75% ούτε στους μη απασχολούμενους ημερομίσθιους το ημερομίσθιό τους. 
Λαμβάνοντας υπ'  όψιν τα ανωτέρω, αξίζει να γίνουν οι ακόλουθες επισημάνσεις : 
i) εάν η 26η Δεκεμβρίου ήταν ήδη για ορισμένες επιχειρήσεις αργία (βάσει ισχύουσας ΣΣΕ, ατομικής συμβάσεως, εθίμου κλπ), θα εφαρμοσθεί ό,τι προβλέπεται  (λ.χ. στη ΣΣΕ, την ατομική σύμβαση κλπ) ή ό,τι έχει συμφωνηθεί.
ii) οι απασχολούμενοι παρά την απαγόρευση :
- Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται απλά (χωρίς προσαύξηση) τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν.
- Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή ίση με τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν, αφού ο μηνιαίος μισθός τους δεν αντιστοιχεί πλέον και στην 26η Δεκεμβρίου, ως μη εργάσιμη μέρα. 
iii) η 26η Δεκεμβρίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ημέρα κανονικής άδειας, αφού δε είναι εργάσιμη μέρα.

Επιμέλεια : Θ. Κανταρά, Δικηγόρος