ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Εκτός από την εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων και των δικαιοδοσιών (Πρωτοδικείο, Εφετείο, Ανώτατα Δικαστήρια), το γραφείο μας παρέχει σε επιχειρήσεις εξειδικευμένες συμβουλές στον τομέα της οργάνωσης και διαχείρισης των εργασιακών σχέσεων και ειδικότερα:
  • Παρέχει συμβουλές, σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας.
  • Προσφέρει υποστήριξη στον τομέα της οργάνωσης και της καθημερινής διαχείρισης των εργασιακών σχέσεων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου δικαστικής εμπλοκής.
  • Υποστηρίζει την επίλυση ατομικών και συλλογικών εργασιακών διαφορών ενώπιον δημοσίων αρχών (ΣΕΠΕ), καθώς και ενώπιον οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης.
  • Συνδράμει στην υλοποίηση σχεδίων αναδιάρθρωσης προσωπικού.
  • Συμβάλλει στην εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης του προσωπικού.