Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

  • Διαδικασίες Μεσολάβησης – Διαιτησίας & Συμφιλίωσης με σκοπό τη θέσπιση συλλογικής ρύθμισης (Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας /  Διαιτητικής Αποφάσεως), σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας σε επίπεδο επιχείρησης, επαγγέλματος και κλάδου.