Προστασία Εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη

  • Στοιχειοθέτηση – Τεκμηρίωση – Διεκδίκηση των εργατικών απαιτήσεων, κατά τη διαδικασία της πτώχευσης.
  • Προστασία εργατικών απαιτήσεων, κατά την εφαρμογή προπτωχευτικών διαδικασιών εξυγίανσης επιχείρησης.