Προστασία Προσωπικότητας του Μισθωτού

  • Περιορισμοί στην άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη / Στοιχειοθέτηση – Τεκμηρίωση αξιώσεων βλαπτικής μεταβολής των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας.
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων – Στοιχειοθέτηση – Τεκμηρίωση / Αντίκρουση δικαιώματος επεξεργασίας π.δ. από την πλευρά του εργοδότη.
  • Ζητήματα αυτοματοποιημένης παρακολούθησης του χώρου εργασίας, της χρήσης του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του εργαζομένου.
  • Κατάρτιση – Έλεγχος Συστημάτων Αξιολόγησης προσωπικού.
  • Προστασία από την παράβαση των διατάξεων του Ν.2472/1997.
  • Στοιχειοθέτηση – Τεκμηρίωση αξιώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.