Χρονικά Όρια Εργασίας

  • Υπερβάσεις ωραρίου εργασίας : στοιχειοθέτηση – τεκμηρίωση / αντίκρουση αξιώσεων που προκύπτουν από υπεραπασχόληση του προσωπικού.
  • Διευθέτηση Χρόνου Εργασίας.