Ίδρυση και λύση της Εργασιακής Σύμβασης

  • Κατάρτιση Εργασιακών Συμβάσεων όλων των μορφών και των ειδικότερων τύπων : αορίστου – ορισμένου χρόνου, πλήρους – μερικής απασχόλησης, συμβάσεις ετοιμότητας, συμβάσεις παράλληλης απασχόλησης, μικτές συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις δανεισμού, συμβάσεις 4ης βάρδιας, συμβάσεις μαθητείας, συμβάσεις τηλεργασίας, συμβάσεις προσώπων Διεύθυνσης, συμβάσεις ειδικών κατηγοριών (περιοδευόντων πωλητών, ξενοδοχοϋπαλλήλων εποχιακώς απασχολούμενων κλπ).
  • Διαμόρφωση περιεχομένου και ειδικών όρων συμβάσεων εργασίας / Ρήτρες περιορισμού επαγγελματικής ελευθερίας – απαγόρευσης ανταγωνισμού - παράλληλης απασχόλησης - καταβολής εξόδων εκπαίδευσης – διεύρυνσης διευθυντικού δικαιώματος – ανάκλησης μισθολογικών παροχών.
  • Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας.
  • Στοιχειοθέτηση – Τεκμηρίωση / Αντίκρουση αξιώσεων που αφορούν στην εγκυρότητα της απολύσεως / έλεγχος συνδρομής περιορισμών στην άσκηση του δικαιώματος, απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους, ομαδικές απολύσεις, προστασία ειδικών κατηγοριών εργαζομένων (εγκύων, συνδικαλιστικών στελεχών, στρατευμένων).