ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σε όλο το φάσμα των υποθέσεων του Εργατικού Δικαίου, τόσο στο επίπεδο της ατομικής σύμβασης εργασίας (από την ίδρυση έως τη λύση της) όσο και στο επίπεδο των συλλογικών εργασιακών σχέσεων. Η εμπειρία των συνεργατών μας σε νομικής φύσεως ζητήματα που αναφύονται, κατά τη λειτουργία της σύμβασης εργασίας, καλύπτει εκτός από τις ανάγκες της δικαστηριακής πρακτικής, ακόμη και τις καθημερινές συμβουλευτικές ανάγκες των επιχειρήσεων στον τομέα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.